رفوگری را هنر مرمت فرش های آسیب دیده می دانند. این هنر مکمل هنر فرش باشی و قالیبافی است که بعد از آن ظهور کرده است. برای فهمیدن عمق اهمیت این حرفه، پزشک و جراح را در نظر بگیرید که در اتاق عمل چه کاری می کند؟ احیای یک جان! هنرمند رفوگری نیز دقیقا همین کار می کند، احیای جان و روح یک فرش بسیار زیبا.